UMA AS

UMA AS har hovedkontor i Tønsberg.
Selskapet ble etablert i 1998, og omsetningen i 2004 var på ca. 24. mill. Aktiviteten omhandler i hovedsak:

Drift av institusjonen Nordli i Tønsberg. Drift av plasser for ettervern/hybeltiltak for ungdommer
som flytter ut av institusjon.

Familiehjem og fosterhjem ansatt i UMA AS som gir kortvarige eller langvarige omsorgstilbud til ungdommer
med ulik problematikk.

Drift av kommunale hjelpetiltak for ungdommer som har særlige behov i grensen mellom barnevern/psykiatri/rus.

Drift av hybeltiltak for ungdom fra andre kulturer, bl.a. ved bruk av egne ansatte med fjernkulturell bakgrunn.

Rådgiving til kommuner i barnevernsaker, herunder konkret saksbehandling i meget vanskelige barnevernsaker, fremming
av saker i fylkesnemnda og rettsapparatet på vegneav kommunene.

Daglig leder: Ole Martin Hejll.
Tlf. 333 76 450
Fax. 333 76 451
Mobil. 913 12 530